ചാലാക്ക ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് (SNIMS) ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ കരിദിനം ആചരിക്കുന്നു

നേഴ്സുമാർക്കു നേരെ തുടർച്ചയായുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പീഡനങ്ങൾക്കും, സംഘടന നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികാര നടപടികൾക്കെതിരെ UNA യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിദിനം ആചരിക്കുന്നു.

Leave a comment

www.unaworld.org © 2023. All rights reserved. powered by Bigsoft Technologies LLP