യുഎൻഎ അംഗങ്ങൾക്കായി….യുഎൻഎയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ OET / IELTS ക്ലാസുകൾ ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.2000 രൂപ 2 മാസത്തേക്ക്….യുഎൻഎ സജീവ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം… ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരുടെ സേവനം…റെഗുലർ ബാച്ച് 6000 രൂപ 2 മാസത്തേക്ക്…1 മാസം 100 പേർക്കാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക.സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ സന്ദർശിക്കുക…www.unaworld.org

Leave a comment

www.unaworld.org © 2023. All rights reserved. powered by Bigsoft Technologies LLP